Om Advokatfirmaet Hasle

Advokatfirmaet Hasle (tidligere Advokathuset Tønsberg) ble etablert sommeren 2000. Firmaet består i dag av 15 medarbeidere, og holder til i Tønsberg sentrum, i Håkon Gamles gate 6. Postadressen er: Postboks 2602, 3129 Tønsberg. Advokatfirmaet Hasle prosederer hvert år et stort antall saker for domstolene og fylkesnemnda for sosiale saker, og vårt kontor har en betydelig prosedyreerfaring innen både straffe- og sivile saker. Våre primære arbeidsområder ligger på strafferett, barnevernsrett, barne- og familierett. Vi vet at hver sak har stor betydning for den enkelte klient, og utfører vårt arbeid på bakgrunn av dette. Vår hovedmålsetting er at klientene skal være meget godt fornøyde.

Medarbeidere

Advokater / Fullmektige

 • Jon Anders Hasle

  Advokat / Partner

  hasle@advhasle.no / 95 83 60 01

  Hasle ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1995. Han har i flere år hatt oppdrag som sensor på Universitetet, og har siden 1996 arbeidet i rettspleien, særlig med straffesaker. Han har drevet som selvstendig advokat siden 1998, først i Oslo, før han i 2000 etablerte Advokathuset Tønsberg, nå Advokatfirmaet Hasle, hvor han fremdeles har sitt virke og er partner.

 • Tollef Skobba

  Advokat / Partner

  skobba@advhasle.no / 91 88 84 74

  Skobba ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2003. Han har arbeidet som advokatfullmektig ved Advokathuset Tønsberg, nå Advokatfirmaet Hasle, fra samme år. Han er nå selvstendig advokat og partner. Skobba arbeider primært som forsvarer i straffesaker.

 • Sverre Sjøvold

  Advokat / Partner

  sjovold@advhasle.no / 95 28 27 98

  Sjøvold ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010. Han har arbeidet som advokatfullmektig og jobber nå som advokat ved Advokatfirmaet Hasle, tidligere Advokathuset Tønsberg. Han arbeider primært med straffesaker og barnevernssaker.

 • Arve Andre Larsen

  Advokat / Partner

  larsen@advhasle.no / 45 86 43 22

  Larsen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han har arbeidet som advokatfullmektig ved Advokathuset Tønsberg siden 2012 og ble partner i 2015. Larsen arbeider primært med straffesaker, barnevern – og barnefordelingssaker.

 • Chamkor Singh Nagra

  Advokat / Partner

  singh@advhasle.no / 41 59 28 81

  Singh ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han har arbeidet som advokatfullmektig ved Advokathuset Tønsberg siden 2012. Han arbeider primært med straffesaker og utlendingssaker.

 • André Sverkmo Lauritsen

  Advokat / Partner

  lauritsen@advhasle.no / 41 10 32 31

  Lauritsen ble uteksaminert ved Universitet i Oslo i 2012. Han har arbeidet som advokatfullmektig siden 2013. Han arbeider primært med straffesaker og barne – og familierett.

 • Augund Martin Krogh

  Advokat / Partner

  krogh@advhasle.no / 92 04 81 48

  Krogh er uteksaminert ved Universitetet i Oslo. Han startet å jobbe ved Advokatfirmaet Hasle i 2015, og er nå selvstendig advokat og partner. Krogh jobber primært med straffesaker, psykisk helsevern og barnevern.

 • Robert Wagner

  Advokat

  wagner@advhasle.no / 99 22 32 43

  Wagner ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1999. Har tidligere arbeidet Oslo kommune og OBOS. Startet som advokatfullmektig i 2005, og har siden 2007 arbeidet som advokat. Wagner arbeider primært med straffesaker.

 • Per Bjørnar Hegelstad

  Advokat

  hegelstad@advhasle.no / 46 42 88 43

  Hegelstad ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har arbeidet som advokatfullmektig ved vårt kontor fra august 2017. Hegelstad jobber primært med straffesaker.

 • Stian Sletten

  Advokatfullmektig

  sletten@advhasle.no / 45 42 11 80

  Sletten er uteksaminert fra Universitetet i Bergen. Han tiltrådte advokatfirmaet Hasle i oktober 2018. Sletten jobber primært med straffesaker og saker om psykisk helsevern.

 • Bli en
  av oss?

Strafferett

Jeg er anmeldt til politiet. Hva gjør jeg – og hva skjer videre?

Du og advokaten din kan være med å påvirke utfallet! Her er enkelte tips for hva du kan gjøre for å få best mulig utfall i saken.
I noen tilfeller blir du innkalt til avhør, andre ganger blir du brått pågrepet og innsatt i glattcelle. Du har tusen spørsmål. Du veit ikke hvem andre som er tatt i saken. Du veit ikke helt hva som har skjedd. Du veit ikke når du kommer ut, eller om du vil bli fremstilt til varetektsfengsling. Hva skjer med jobben? Blir barneverntjenesten varslet? Det er viktig å huske at du har rett til advokat som kan besvare mye av det du lurer på. Hvis du krever å snakke med en advokat, skal politiet sørge for at dette skjer. I alvorlige saker vil advokaten komme til deg i arresten.
Vårt klare råd er at du ringer en advokat med kjennskap til strafferett straks du blir innkalt til avhør eller er pågrepet!
Ikke gå i avhør før du har fått snakket med en advokat!

Du kan risikere å sitte i ei glattcelle opp til tre døgn, før du (vanligvis) slipper ut. Hva skjer da? Blir det rettssak? Kan jeg følge med under etterforskningen og se hva andre har sagt om meg? Hvordan er bevisene i saken?

Kort sagt: Kan jeg følge med underveis, og er det noe jeg kan gjøre for å påvirke bevisbildet og hva slags straff jeg vil få?

Absolutt! Du har rett til advokat under hele prosessen, fra du er anmeldt til en evt. rettssak er ferdig. Advokaten kan innhente dokumentene for deg, og dere kan lese disse sammen på advokatkontoret. Du vil da få muligheten til å se om saken din er godt nok belyst. Du vil også få en vurdering av advokaten om hvordan saken ligger an bevismessig. Kanskje du ser at du skulle forklare deg en gang til for å presisere ting du ikke fikk fram i det første, stressende, avhøret? Kanskje du ser at det mangler noen vitner som kan belyse saken slik du mener den burde sett ut? Kanskje er det noen dokumenter politiet ikke har innhentet som burde ha vært gjort? Det er viktig at du får kommet med innspill i saken i denne fasen. I motsatt fall kan det være at saken blir skeivt fremstilt i saksdokumentene. Dette kan føre til at din rolle i det som har skjedd ikke kommer godt nok fram eller at du i verste fall blir uskyldig dømt. En advokat kan hjelpe deg med å se hva som kan gjøres, og evt skrive en begjæring om etterforskningsskritt.

Vårt klare råd er derfor at du kontakter advokat rett etter løslatelse slik at du sammen med din advokat kan påvirke sakens utfall!

Det tar ofte lang tid før det blir klart om det blir rettssak eller om saken henlegges. Vanligvis tar det fra noen måneder og opp til 1 ½ år før påtalejuristen bestemmer seg for om saken henlegges eller at det blir rettssak. Med en gang du får vite om henleggelsen eller rettssaken, bør du kontakte advokat. Hvis saken blir henlagt, har du i utgangspunktet krav på erstatning for de belastningene pågripelsen har vært for deg. Dette vil advokaten hjelpe deg med.

Dersom det blir rettssak, vil det være viktig å kunne legge opp en strategi for saken. Det kan være aktuelt å ha en egen vitneliste (bevisoppgave) med oversikt over de vitnene vi vil ha i retten. Kanskje situasjonen din har endret seg siden anmeldelsen? Da vil kanskje det rette være å prøve å få samfunnsstraff. For å få fram livssituasjonen din, vil det kunne være hensiktsmessig å innhente skriv fra ruskonsulent, DPS mv. Det kan i en slik situasjon være smart å be om at det utarbeides en såkalt personundersøkelse av friomsorgen. Dette må man be om seinest en måned før saken skal i retten. Det kan også være aktuelt å føre ruskonsulent, psykolog, arbeidsgiver, familiemedlem eller lignende som vitne(-r) i retten. Du bør derfor ha et møte med (og ha god dialog med) advokaten i god tid før rettsaken.

Vårt klare råd er derfor at du kontakter advokat straks du får vite at du må i retten, slik at dere sammen kan lage en strategi for rettssaken!

Vårt kontor bistår deg gratis på alle trinn av saken. Vi har lang erfaring med å jobbe med straffesaker, og har dette feltet som ett av våre spesialfelt.

Barnerett

Barnevernssak – Hva skjer? Hva gjør du?

En sak i barneverntjenesten begynner nesten alltid med en bekymringsmelding. Noen – for eksempel barnehagen, skolen, politiet tidligere samboer, nabo eller deg selv – har meldt bekymring for barnet ditt til barneverntjenesten. Det opprettes undersøkelsessak og du innkalles til møte.

Hva skjer? Du blir innkalt til møte, og blir konfrontert med bekymringene som har innkommet. Du blir bedt om å forklare deg om din bakgrunn, hva du jobber med/driver med, familieforhold, forhold til rus mv. Umiddelbart blir du stilt overfor flere valg: Hvor mye skal du forklare? Skal du selv prøve å ha med noe dokumentasjon? Skal du samtykke til at barneverntjenesten innhenter opplysninger fra skolen, politiet eller andre? Etter hvert vil du bli spurt om du for eksempel vil godta at barneverntjenesten gir deg råd- og veiledning. Skal du godta at det betales for barnehage eller SFO? Skal du samtykke til at barnet ditt skal i avlastningshjem eller plasseres midlertidig i fosterhjem? Dette er det ikke noe fasitsvar på. Det må vurderes fra situasjon til situasjon.

Hva når barnet ikke bor hos deg? Du vil følge med på hva som skjer med barnet ditt. Hva kan du som samværsforelder gjøre?

Når det opprettes barnevernssak har du rett til å benytte advokat uansett om du bor sammen med barnet ditt eller ikke. Advokaten betales imidlertid ikke av staten i slike undersøkelsessaker.

Vårt kontor gir deg gratis bistand fra dag 1. Vi kan forklare deg hva som skjer i en barnevernssak, vi kan gi deg råd om hva du blør samtykke til av det barneverntjenesten presenterer. Vi kan også være med i viktige møter.

Noen ganger kommer barneverntjenesten inn brått og dramatisk. Barneverntjenesten kan ha vedtatt å akuttplassere barnet ditt. Barnet er i fosterhjem eller plassert i familien. Hva gjør du? Et slikt vedtak kan du klage på. Dette må du rådføre deg grundig med advokaten om.

Barneverntjeneste kan ha bestemt seg for å fatte et tvangsvedtak. De vil plassere barnet på institusjon eller fosterhjem. Det forberedes da sak til fylkesnemnda. I disse sakene, og der barnet er akuttplassert og du vil klage, oppnevnes det en advokat fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. I Vestfold er dette organet (som nesten er en domstol) i Drammen. Hvis du ikke allerede har en advokat fra før, oppnevnes det en tilfeldig advokat som skal bistå deg i fylkesnemndsaken.

Vårt råd er at du straks du kontakter oss dersom barneverntjenesten kontakter deg for møte der. Hvis saken skulle gå så langt som i fylkesnemnda, har du allerede en advokat som kjenner saken din godt og som du har tillit til!

Fri rettshjelp

Behovprøving

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Inntekten må dokumenteres mest praktisk med likningsattesten fra året før.

Netto formue må ikke overstige kr 100.000,-.

Det bemerkes at bare likningsverdien av boligen regnes med som formue.

Rettshjelpen ytes slik at fylkesmannen eller retten betaler advokatens honorar.

Enkelte sakstyper er unntatt behovprøving. Dette gjelder særlig saker om tvang etter barnevernloven, hvor det alltid vil være fri retthjelp.

Områder for fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes innenfor en del avgrensede områder som i hovedsak vil være;

 • barnefordeling
 • samvær
 • separasjon/skilsmisse
 • barnevern
 • oppsigelse/utkastelse i husleieforhold
 • felleseieskifte
 • oppsigelse/avskjed fra arbeidsforhold
 • personskade/tap av forsørger
 • voldsoffererstatning
 • trygde- og pensjonssaker

Det kan også innvilges fri rettshjelp i andre typer saker, men da etter en konkret og skjønnsmessig vurdering av om problemet åpenbart har så stor personlig og velferdsmessig betydning for søker at det etter en samlet vurdering er rimelig at fri rettshjelp ytes.

Dette må det søkes særskilt om.

Privat forsikring

De fleste har en forsikring enten på innbo, hus eller bil. Som regel omfatter denne forsikringen dekning av utgifter til rettshjelp dersom det oppstår en tvist.

Forsikringen dekker utgifter til rettshjelp på mange områder, med mindre det er særlig unntatt i forsikringsavtalens vilkår.

Selskapet vil i disse tilfellene dekke advokatens honorar, men forsikringstaker vil måtte betale en egenandel varierende fra selskap til selskap, samt en andel av de medgåtte omkostninger utover dette.

Kontakt oss

Tønsberg

 • Advokatfirmaet Hasle AS
 • Postboks 2602
 • 3129 Tønsberg
 • Håkon Gamles Gate 6
 • 3101 Tønsberg
 • Telefon 33 01 87 60
 • Telefax 33 01 87 61
 • post@advhasle.no

Oslo

 • Advokatfirmaet Hasle AS
 • Mariboes gate 4
 • 0183 Oslo
 • Telefon 33 01 87 60
 • Telefax 33 01 87 61
 • post@advhasle.no